zelené střechy

Zelené střechy poskytují prostor pro růst vegetace, zvyšují kvalitu životního prostředí, obohacují vzduch kyslíkem a snižují množství oxidu uhličitého. Příjemně působí na psychiku člověka, tím že v prostoru u budov vytvářejí esteticky příznivé prostředí. Vegetace na střechách budov minimalizuje nepříznivé dopady výstavby nových budov a komunikací.

Ploché střechy

Ploché střechy jsou střechy s povlakovou střešní krytinou se sklonem do 5°. Modifikované asfaltové pásy nebo fólie se v praxi často používají jako povlaková krytina na plochých i šikmých střechách.

Podle využití se ploché střechy rozdělují na:

  • Střechy bez provozu (nepochůzné) - kde se nepočítá s žádným provozem vyjma pravidelných kontrol stavu střechy a údržbou střechy.
  • Provozní střechy - jako jsou například terasy, balkony, pojížděné střechy a parkoviště; samostatným typem provozních plochých střech jsou pak právě zelené střechy.
  • Střechy přitížené kamenivem, kačírkem - ty mohou být bez provozu, anebo mohou být součástí zelených střech.

Zelené střechy

Zelené střechy jsou pokryté rostlinami, vegetačním souvrstvím. Na zelených střechách se mohou vyskytovat rostliny méně náročné na údržbu a zavlažování, nebo také stromy a keře.

Zelené střechy se rozdělují na:

  • extenzivní
  • intenzivní.

Extenzivní zelené střechy

jsou nejčastěji pokryté suchomilnými rostlinami, netřesky, rozchodníky anebo stepními rostlinami. Tloušťka substrátu je obvykle od 60 mm do 100 mm.

Intenzivní zelené střechy

Na intenzivních zelených střechách mohou být stromy, keře, trávníky, terasy, chodníky, parky a zahrady na budovách. Tloušťka substrátu je zpravidla výrazně větší než u extenzivních střech. Trávník vyžaduje intenzivní pravidelnou údržbu, zavlažování, sekání trávy atd.

V odborné literatuře a v normách zatím není určená přesná hranice mezi extenzivní a intenzivní zelenou střechou! Hlavní (vrchní) hydroizolace u zelených střech musí být odolná proti prorůstání kořenů rostlin; velmi často se požaduje atest FLL. Metodika zkoušek FLL Forschungsgesellschaft - Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau byla vyvinuta v Německu.

Specifika zelených střech

  • Rostlinkami, vegetačním souvrstvím a zahradnickými pracemi se zabývají specializované firmy.
  • Vrchní vrstva hydroizolace u zelených střech musí být odolná proti prorůstání kořenů rostlin.
  • Pro skladbu izolací a vegetačního souvrství a pro řešení detailů je velmi důležitá otázka spádování zelené střechy do vnitřních vpustí nebo k okrajům střechy.

Hydroizolace odolné proti prorůstání kořenů rostlin mají ve skladbách zelených střech rozhodující význam. Jenom kvalitně vodotěsně svařené modifikované asfaltové pásy a fólie s atestem FFL jsou odolné proti prorůstání kořenů rostlin.

Skladby zelených střech se pochopitelně liší u novostaveb anebo u rekonstrukcí stávající budov. V projektech budov je navržený typ zelené střechy a skladby izolací: jednoplášťová, kombinovaná, inverzní střecha atd.

Katalog zelené střechy