I. Obecná část 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro veškeré dodávky uskutečňované firmou Dachdecker spol. s r.o. (dále jen DEG) se všemi provozovnami na území ČR. Veškeré odchylky od VOP vyžadují samostatnou písemnou dohodu. VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv (smluv o dodávkách a odběru zboží). V případech výslovně neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami platí práva a povinnosti obsažené v jednotlivých kupních smlouvách a dále příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

II. Nabídky 

Nabídky učiněné prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a odvolatelné. Veškeré písemné nabídky, prohlášení apod. nabývají platnosti po podpisu oprávněnými zástupci firmy DEG v obchodním rejstříku nebo na základě písemného zmocnění těchto zástupců společnosti. V případech, kdy je v nabídce uváděno zahraniční zboží, může dojit k odchylkám způsobeným změnou kursu. O zamýšlených změnách je DEG povinen informovat a stanovit novou nabídku, kterou předcházející pozbývá platnosti. V případech, kdy je požadován zcela přesný výpočet, je projektová dokumentace předávána výrobcům a zpracování trvá min. 30 dní. Tuto službu provádí DEG bezplatně. DEG pouze zprostředkovává tuto službu a za správnost projektové dokumentace proto nenese žádnou odpovědnost. 

III. Objednávky a Kupní smlouvy 

Objednávka kupujícího musí být předložena v písemné formě a musí obsahovat mimo údajů shodných s Výpisem z obchodního a živnostenského rejstříku a dokladem o přidělení DIČ, číslo objednávky, telefonické a bankovní spojení, odpovědnou osobu, druh zboží, jeho požadované množství, termín a způsob dodávky, způsob platby, datum, razítko a podpis. U objednávek s neuvedenou smluvní cenou budou na daňovém dokladu uvedeny ceny platné v den uskutečnění plnění ve prospěch kupujícího, když v tento den je prodávající oprávněn fakturovat, pokud nenastane některá z podmínek uvedených v článku IV. těchto VOP. Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky kupujícího nebo za osobní účasti oprávněného zástupce kupujícího. Za písemnou objednávku je rovněž považována objednávka předaná faxem nebo e-mailem, pokud obsahuje všechny náležitosti (viz. výše). Telefonické objednávky mohou uplatnit pouze oprávnění zástupci firem, pokud mají u DEG celoroční objednávku. Telefonické přijetí objednávky není pro DEG závazné, rovněž tak telefonické potvrzení. 

IV. Cena a platební podmínky 

Pokud není stanoveno jinak, platí ceny za zboží dle platných ceníků, které jsou k dispozici v prodejnách. Takto stanovená cena je platná pro všechny formy smluvních vztahů uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (písemně, ústně, konkludentně) bez ohledu na způsob a místo odběru zboží kupujícím. Prodávající si vyhrazuje tyto ceníky měnit bez předchozího upozornění na základě změny cen dodavatelů. Úhrada zboží je prováděna před požadovaným odběrem v hotovosti nebo proplacením faktury, případně Zálohového listu převodem na účet prodávajícího. Faktury jsou zpravidla splatné do 14-ti dnů od jejich vystavení. Rozhodující pro posouzení dodržení splatnosti je den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet DEG. Odchylky jsou možné pouze na základě individuálních smluv o dodávkách zboží pro příslušný rok. Nesplní-li kupující své platební závazky nebo DEG získá informace o okolnostech, na jejichž základech získá důvodnou obavu o schopnosti či ochotě kupujícího řádně a včas zaplatit své závazky, je oprávněn požadovat, aby kupující okamžitě splnil své závazky vůči DEG, a za případné další dodávky je oprávněn vyžadovat platbu v hotovosti bez zvýhodnění. Před objednáním zboží, které není v běžném prodejním sortimentu DEG a nebo jehož dodání je podmíněno od dodavatelů platbou předem, je DEG oprávněn požadovat zálohu v plné výši ceny požadovaného zboží. Pokud pohledávka přesáhne celkový úvěrový rámec (kredit), který kupujícímu interně na základě Smlouvy o dodávkách zboží poskytl prodávající a který je oprávněn DEG kdykoliv změnit, je DEG oprávněn požadovat na další dodávky platbu předem bez zvýhodnění. Na veškeré zboží dodávané prostřednictvím DEG se vztahuje výhrada vlastnictví, tzn., že až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. 

V. Lhůty plnění, množství 

Při požadavku kupujícího na tzv. zrychlenou dodávku nad rámec běžných dodacích lhůt má právo DEG účtovat expresní příplatek. S jeho výší musí předem seznámit kupujícího. Není-li písemné potvrzení objednávky nebo uzavřena Kupní smlouva, jsou lhůty plnění pouze orientační. Termín dodání se považuje za dodržený ze strany DEG připravením zboží k expedici a to i v případě, že DEG zajišťuje dopravu a z technických či provozních důvodů není možné zboží dopravit až na místo určení. Dílčí dodávky z celkového objednaného a zaplaceného množství jsou po předchozí domluvě z DEG možné. Vzhledem k závislosti splnění termínu dodávek prodávajícího na předchozím včasném dodání zboží od jeho výrobců či  dodavatelů, může být dohodnutý termín dodání ze strany prodávajícího posunut na pozdější termín, nejdéle však na dobu 5 měsíců od původně dohodnutého termínu plnění. V případě, že termín prodloužení dodání zboží bude delší než 30 kalendářních dnů a nejedná se o zboží v obvyklém sortimentu prodávajícího, je kupující oprávněn od kupní smlouvy (objednávky) písemně odstoupit. K takovému odstoupení může ze strany kupujícího dojít ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy se o prodloužení termínu dodání zboží dozvěděl. V případech, kdy není možné ze strany DEG expedovat požadované množství v závislosti na minimálním balení, vyhrazuje si DEG právo dodat zboží v minimálním balení dodavatele. V případě, že kupující neodebere zboží z prodejního skladu v dohodnutém termínu, má DEG právo účtovat skladné dle obvyklých tarifů. 

VI. Expedice, obaly 

Zboží je expedováno v požadovaném množství rozbalené nebo v obalech výrobce či DEG. Zboží většího množství je expedované na nevratných nebo vratných paletách. Za vratné obaly si prodávající účtuje zálohu. Nevratné obaly se po expedici stávají majetkem kupujícího. Obaly, u kterých prodávající účtuje zálohu, je možné nepoškozené vrátit do příslušné prodejny, kde bylo zboží nakoupeno. Při vrácení musí kupující předložit prodejní doklad, kterým prokáže oprávněnost na vrácení druhu, počtu. Bez tohoto dokladu není možné obaly nebo jiné zboží vrátit. Vrátit je možné jen obaly, které odpovídají požadavkům a to v oblasti označení a použitých materiálů. Při vrácení nepoškozených obalů je prodávající povinen vrátit zaplacenou zálohu v hotovosti nebo ve lhůtě, která odpovídá aktuálně dohodnuté splatnosti faktur vydaných, na účet kupujícího a to vždy sníženou o amortizaci stanovenou výrobcem zboží, které je dodáno s obalem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout obaly, které jsou poškozeny nebo neúměrně opotřebeny takovým způsobem, že by nebylo možné vrátit je zpět dodavateli. Obaly, které nelze vrátit, musí zákazník do 7 dnů, od data převzetí informace, ze skladu DEG na vlastní náklady odvézt. V případě, že ani po druhé výzvě takto neučiní, DEG má právo na náklady zákazníka toto zboží uložit na skladu. 

VII. Přechod škody, reklamace 

Odpovědnost za případné škody na zboží přechází na kupujícího po převzetí zboží, tj. po podepsání dodacího listu. Zjevné vady dodaného zboží,
tj. nekompletnost dodávek, rozbité nebo poničené zboží, je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží tomu zaměstnanci DEG, který zboží vydává (skladník, popř. řidič) a to vždy jen písemnou formou. Skrytou vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí zboží. Za uplatněnou reklamaci se nepovažuje telefonické sdělení. Rozbité zboží bude kupujícímu vyměněno nebo vráceny peníze, pokud předloží v plném množství reklamované zboží. K uplatnění reklamace je nutné mít k dispozici prodejní doklad. Bez prodejního dokladu není možné reklamaci uplatnit. Reklamaci jiného druhu, jako např. barevnou odlišnost apod., je třeba osobně uplatnit u prodávajícího spolu s návrhem na řešení a předložením prodejního dokladu. Pro tyto druhy reklamací bude použita ČSN EN 490 Příloha C-Jakost povrchu. V ostatním platí přiměřené ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že prodávající není nikterak zodpovědný ani zavázaný ze smluvního vztahu vzniklého mezi kupujícím a jeho zákazníky, a to z žádného právního důvodu. 

VIII. Záruka 

Prodávající poskytuje záruky na dodávané zboží (délka a vlastnosti materiálu) dle záruky výrobce. Na záruční dobu delší než 24 měsíců si kupující může vyžádat u prodávajícího záruční list, prodávající doklad vystaví a předá zpravidla ihned, nebo bude postupovat dle pokynů výrobce, dodavatele a pak může být termín vyřízení delší. V případech, kdy je požadováno stanovisko k záruce na vlastnosti nebo délku, které nejsou běžné, může být tato lhůta prodloužena na 45 dní. Všechna uplatnění záruční reklamace musí být prováděna prostřednictvím prodávajícího.

IX. Poradenství 

Prodávající disponuje dostatečným množstvím odborně vyškolených zaměstnanců způsobilých k provádění výpočtů spotřeby materiálu, technického poradenství apod. Podávané informace jsou považovány za informativní, pokud nejsou podloženy písemně spolu s podpisem oprávněných osob. Výpočet spotřeby materiálu je vždy jen informativní a tedy nezávazný. Prodávající si vyhrazuje právo v nutných případech si vyžádat písemné stanovisko výrobce, případně předat danou problematiku k posouzení výrobci. V odůvodněných případech je možné vyžádat si u kupujícího schůzku s technickými zástupci výrobce ke konzultaci. 

X. Doprava zboží 

Kupující může u prodávajícího sjednat dopravu technickými prostředky prodávajícího. Za způsob uložení přepravovaného materiálu a přepravu odpovídá prodávající, pokud u něj byla přeprava zboží objednána. Termín smluvní přepravy zboží je nutné přizpůsobit technickým a organizačním možnostem prodávajícího, za nedodržení dohody se nepovažuje stav, kdy byly objektivní důvody pro nesplnění termínu za předcházejícího telefonického upozornění zákazníka. Prodávající si za dopravu účtuje smluvní cenu. Platba za dopravu je prováděna v hotovosti při převzetí zboží, pokud nebylo předem sjednáno jinak. Na platbu v hotovosti vystaví prodávající na místě odpovídající daňový doklad se všemi náležitostmi. Prodávající je oprávněn zvláštní sazbou účtovat práci hydraulické ruky a v případě nezaviněných zpoždění s předání zakázky i vzniklé prostoje. 

XI. Převzetí zboží 

Za složení a uložení dodaného zboží včetně stanovení místa uložení odpovídá kupující. Kupující fyzicky zboží dodané prodávajícím v dohodnutém místě převezme osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby. Kupující je povinen zabezpečit při dodání či odběru zboží odpovědnou osobu ze převzetí a podepsání dodacích listů. Nezajistí-li takovou odpovědnou osobu, může dodací list či jiný doklad potvrzující dodání zboží potvrdit kterýkoliv ze zaměstnanců kupujícího v době dodání zboží se nacházející na místě plnění. Nebude-li v dohodnuté době dodání přítomen v místě vykládky žádný zaměstnanec kupujícího či jím pověřená odpovědná osoba, je oprávněn prodávající zboží vyložit na náklady kupujícího v místě, které je s ohledem na povahu zboží z pohledu prodávajícího nejúčelnější. Vyložením nákladu na takovém místě je považována dodávka zboží za splněnou. Nebo může prodávající odvést zboží zpět, přičemž bude kupujícímu naúčtována doprava tam i zpět. Po provedené kontrole úplnosti a nepoškození zboží potvrdí kupující prodávajícímu dodací list s vyznačením případných odchylek, když na pozdější reklamace nemůže brát prodávající zřetel. Originál dodacího listu zůstává prodávajícímu. Potvrzení dodacího listu je prováděno kupujícím, který uvede čitelně své jméno a příjmení, funkci a razítko firmy, když k těmto údajům připojí svůj vlastnoruční podpis. V případech, kdy zboží přebírá pověřená osoba nebo zaměstnanec, kupující uvede čitelně své jméno, příjmení, funkci, když k těmto údajům rovněž připojí svůj vlastnoruční podpis.

XII. Srážky, pokuty, penále 

Zrušení objednávky kupujícím musí být provedeno písemně, a to pouze do doby, než je zboží dodáno kupujícímu. Za zrušení již objednaného zboží u dodavatele je DEG oprávněn účtovat náklady, které mu zrušením objednávky vznikly. Kupující má možnost po dohodě s prodávajícím vrátit prodávajícímu dodané zboží, a to nejpozději do 6 měsíců od data převzetí zboží kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vrácení zboží je možné za podmínky, že kupující bude akceptovat srážku z původní prodejní ceny, kterou stanoví prodávající v závislosti na druhu zboží, jeho kvalitě, době vrácení, pohybu cen příslušné komodity, manipulačních nákladech apod. Na vrácené zboží vystaví prodávající opravný daňový doklad, zohledňující srážku z původní prodejní ceny, který doručí kupujícímu. Kupující je povinen tento opravný daňový doklad potvrdit a zaslat zpět prodávajícímu do 14 dnů od data vystavení opravného daňového dokladu. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou faktur, kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XIII. Souhlas s poskytnutím dat 

Zákazník souhlasí, že DEG dle Čl. 6 odst. 1 písm. f ) Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - v rámci svých oprávněných zájmů – nakládá s daty o zahájení, ukončení a platební morálce tohoto obchodního vztahu jakož i podle ustanovení § 31 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v novém znění. 

XIV. Ochrana osobních údajů 

Uzavírá-li společnost jakoukoli smlouvu (nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o poskytnutí služeb, mandátní smlouvu, nepojmenovanou smlouvu apod. ), popř. objednává-li společnost pro zákazníka některé doplňkové služby (např. externí dopravu), k jejichž plnění je zapotřebí druhé smluvní straně poskytnout osobní údaje, bude společnost vždy a bezpodmínečně trvat na tom, aby ve smlouvě či objednávce byla druhé smluvní straně či příjemci objednávky uložena povinnost: 

 1. přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování, 
 2. nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu společnosti, 
 3. zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou povinnosti týkající se osobních údajů uloženy přímo právním předpisem, 
 4. zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatelů byly zavázány k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
 5. zajistit, že každý dodavatel bude společnosti bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností společnosti, zejména při plnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, při plnění povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 Nařízení, při plnění povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 Nařízení, při plnění povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a při plnění povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 Nařízení, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých společnost informuje, 
 6. po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. tak, že všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí zpět společnosti a vymaže existující kopie apod., 
 7. poskytnout společnosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené společnosti právními předpisy, 
 8. umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné společností nebo příslušným orgánem dle právních předpisů, 
 9. poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví společnost, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností společnosti spojených s ochranou osobních údajů a s jejich zpracováním, 
 10. poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy, 
 11. přiměřeně postupovat podle VOP, která jsou přílohou smlouvy či objednávky. 

XV. Předávání dat Bisnode Česká republika, a.s., IČ: 63078201 

Data (pouze fyzických osob podnikajících a právnických osob) související s úhradou faktur vystavených společností DACHDECKER spol. s r. o.,
IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČ: 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, která může tato data, včetně Vašich osobních údajů, dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči společnosti DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov , tak vůči společnosti Bisnode Česká republika, a. s. ., IČ: 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je trvale dostupný na webových stránkách společnosti DACHDECKER spol. s r. o. www.dachdecker.cz, v záložce „ochrana osobních údajů“ a zároveň i na webových stránkách společnosti Bisnode Česká republika, a. s. www.bisnode.cz/privacy . 

XVI. Předávání dat - EULER HERMES SA, organizační složka, IČ: 24181161 

Data (pouze fyzických osob podnikajících a právnických osob) související s úhradou faktur vystavených společností DACHDECKER spol. s r. o.,
IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, mohou být předávána společnosti EULER HERMES SA, organizační složka,
IČ: 24181161, se sídlem Molákova 576/11, 186 00 Praha 8, která může tato data, včetně Vašich osobních údajů, dále zpracovávat za účelem řešení pojištění pohledávek. Jak vůči společnosti DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov , tak vůči společnosti EULER HERMES SA, organizační složka, IČ: 24181161, se sídlem Molákova 576/11, 186 00 Praha 8, můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt
v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je trvale dostupný na webových stránkách společnosti DACHDECKER spol. s r. o. www.dachdecker.cz, v záložce „ochrana osobních údajů“ . 

XVII. Předávání dat – Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 27245322 

Data (pouze fyzických osob podnikajících a právnických osob) související s úhradou faktur vystavených společností DACHDECKER spol. s r. o.,
IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, mohou být předávána společnosti Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 27245322, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, která může tato data, včetně Vašich osobních údajů, dále zpracovávat za účelem řešení pojištění pohledávek. Jak vůči společnosti DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov , tak vůči společnosti Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 27245322, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je trvale dostupný na webových stránkách společnosti DACHDECKER spol. s r. o. www.dachdecker.cz, v záložce „ochrana osobních údajů“. 

XVIII. Předávání dat – Factoring KB, a.s., IČ: 25148290 

Data (pouze fyzických osob podnikajících a právnických osob) související s úhradou faktur vystavených společností DACHDECKER spol. s r. o.,
IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, mohou být předávána společnosti Factoring KB, a.s., IČ: 25148290, se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, která může tato data, včetně Vašich osobních údajů, dále zpracovávat za účelem řešení bankovních faktoringových služeb. Jak vůči společnosti DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov , tak vůči společnosti Factoring KB, a.s., IČ: 25148290, se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je trvale dostupný na webových stránkách společnosti DACHDECKER spol. s r. o. www.dachdecker.cz, v záložce „ochrana osobních údajů“. 

XIX. Předávání dat – Enado s.r.o., IČ: 14041936

Data (fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob) související se zajištěním nabídky realizace tepelných čerpadel, fotovolatických systémů a jiných energetických technologií, mohou být předávána společností DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov společnosti Enado s.r.o., IČ: 14041936, se sídlem Revoluční 464, 351 37 Luby, která může tato data, včetně Vašich osobních údajů, dále zpracovávat za účelem nabídky, realizace tepelných čerpadel, fotovolatických systémů a jiných energetických technologií. Jak vůči společnosti DACHDECKER spol. s r. o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov , tak vůči společnosti Enado s.r.o., IČ: 14041936, se sídlem Revoluční 464, 351 37 Luby, můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je trvale dostupný na webových stránkách společnosti DACHDECKER spol. s r. o. www.dachdecker.cz, v záložce „ochrana osobních údajů“.

XX. Závěrečná část 

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, smlouvy o dodávkách a odběru zboží nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz 

V Dolním Rychnově 1. 4. 2023

Ke stažení